#slovenčina

SLOVENČINA: Po správnosti nemôžeme nič označiť ako nepredstaviteľné

Rozdiel je vo význame. Keď „označujeme za“, vyslovujeme o niečom súd; keď „označujeme ako“, zaraďujeme do kategórie, pomenúvame.

SLOVENČINA: Dostávame darčeky na ježiška, alebo od Ježiška?

Slovenský národný korpus ukazuje, že Ježiško má skoro v 100 % výskytov veľké začiatočné písmeno. Keď sa už napíše s malým, autori pre istotu použijú aj úvodzovky.

SLOVENČINA: Možno usudzovať na niečo?

Usudzovať na niečo môžeme v slovenčine legitímne, táto väzba s akuzatívom je nedokonavému slovesu usudzovať vlastná.

SLOVENČINA: Nemajme za to, je to nespisovné

Azda najväčšmi cudzorodo pôsobí nespisovná právnická barlička v prostredí novinárskeho štýlu.

Robí herečka profesionálne divadlo, alebo profesionálne robí divadlo?

Slovosled je dôležitý. V tomto prípade ide o poradie slovesa a príslovky, ktorá ho rozvíja.

Vystúpi premiér a minister z lietadla? Alebo z neho vystúpia?

Medzi podmetom a prísudkom v zásade platí zhoda v čísle, ale práve pri viacnásobnom podmete to nie je nevyhnutné, sloveso môže byť aj v singulári.

SLOVENČINA: Kam alebo kde?

Kam je opytovacie príslovkové zámeno, ktorým sa pýtame na smer. Kde je rovnako opytovacie príslovkové zámeno, ktorým sa však pýtame na miesto.

SLOVENČINA: „Akonáhle“ je v spisovnom prejave neprípustné

Namiesto spojky akonáhle je správne použiť spojku "len čo" alebo "hneď ako", "sotva".

SLOVENČINA: Ako je to so spojkou nakoľko?

V spisovnej slovenčine nie je prípustná, je knižná, ale pripúšťa sa v niekoľkých prípadoch.

SLOVENČINA: Sú príčinné spojky lebo a pretože rovnocenné?

Výskyt v Slovenskom národnom korpuse mierne nahráva spojke lebo, ktorá sa používa približne o 20 % častejšie ako spojka pretože.