#slovenčina

SLOVENČINA: Pôsobil v šesťdesiatich, alebo v šesťdesiatych rokoch?

Základné číslovky sa od päť vyššie skloňujú podľa vzoru päť, radové číslovky skloňujeme ako prídavné mená.

SLOVENČINA: Interpunkcia pri výpočte bodov

Prvé pravidlo hovorí, že za vetou, ktorá uvádza výpočet, píšeme dvojbodku.

SLOVENČINA: Pijeme ranú či rannú kávu?

Ak ide o prídavné meno odvodené od slova ráno s príponou –ný, píšeme zdvojené spoluhlásky nn. Ak prídavné meno znamená niečo skoré, včasné, používame tvar s jedným n – raný.

SLOVENČINA: Ako písať čiarku pri hodnotiacich časticiach

Hodnotiace častice sú tie, ktorými autor vyjadruje svoje subjektívne hodnotenie danej skutočnosti. Ide o častice ako – samozrejme, našťastie, prirodzene, pochopiteľne, bohužiaľ, žiaľ, pravda,...

SLOVENČINA: O ôsmich žiakoch z ôsmych tried

Ak je daná číslovka radová – čiže vyjadruje poradie a pýtame sa na ňu otázkou koľký v poradí?, používame plurálový tvar s ypsilonom.

SLOVENČINA: Žeby bolo také ťažké zistiť, ako by sa malo písať žeby?

Častica žeby zrastá s rôznymi opytovacími zámenami aj do výrazov kdežeby, akožeby, čožeby.

SLOVENČINA: Pristavme sa pri tom, kedy písať pritom

Vo význame súčasne, zároveň, popritom predstavuje slovo pritom príslovku, ktorú píšeme spolu.

SLOVENČINA: Na čo sa treba sústrediť, keď píšeme načo a začo

Kľúčové býva rozlíšenie ich príčinného významu.

Raši sa v USA stretol so študentmi slovenčiny, učí sa v Pittsburghu

Podpredseda vlády v piatok navštívil aj múzeum umelca Andyho Warhola, ktorý má slovenské korene.

SLOVENČINA: Kto môže za to, že máme aj zato?

Spojka zato je priraďovacia, pričom dosahuje dvojaký význam: buď odporovací (dá sa nahradiť spojkou ale), alebo dôsledkový (dá sa nahradiť spojkou preto).