#slovenčina

SLOVENČINA: Možno usudzovať na niečo?

Usudzovať na niečo môžeme v slovenčine legitímne, táto väzba s akuzatívom je nedokonavému slovesu usudzovať vlastná.

SLOVENČINA: Nemajme za to, je to nespisovné

Azda najväčšmi cudzorodo pôsobí nespisovná právnická barlička v prostredí novinárskeho štýlu.

Robí herečka profesionálne divadlo, alebo profesionálne robí divadlo?

Slovosled je dôležitý. V tomto prípade ide o poradie slovesa a príslovky, ktorá ho rozvíja.

Vystúpi premiér a minister z lietadla? Alebo z neho vystúpia?

Medzi podmetom a prísudkom v zásade platí zhoda v čísle, ale práve pri viacnásobnom podmete to nie je nevyhnutné, sloveso môže byť aj v singulári.

SLOVENČINA: Kam alebo kde?

Kam je opytovacie príslovkové zámeno, ktorým sa pýtame na smer. Kde je rovnako opytovacie príslovkové zámeno, ktorým sa však pýtame na miesto.

SLOVENČINA: „Akonáhle“ je v spisovnom prejave neprípustné

Namiesto spojky akonáhle je správne použiť spojku "len čo" alebo "hneď ako", "sotva".

SLOVENČINA: Ako je to so spojkou nakoľko?

V spisovnej slovenčine nie je prípustná, je knižná, ale pripúšťa sa v niekoľkých prípadoch.

SLOVENČINA: Sú príčinné spojky lebo a pretože rovnocenné?

Výskyt v Slovenskom národnom korpuse mierne nahráva spojke lebo, ktorá sa používa približne o 20 % častejšie ako spojka pretože.

Príčinné vety sú krajšie preto, lebo namiesto že používame lebo

Spojka lebo je základná príčinná spojka, bez štylistického zafarbenia. Spojka že má, naopak, veľmi pestré využitie, nadobúda všemožné významy a môžeme ju nájsť v mnohých typoch vedľajších viet.

SLOVENČINA: Po prvé či za prvé?

V praxi vyzerá používanie správnych predložiek nasledovne: Po prvé si to nemyslím a po druhé to neurobím.