#slovenčina

SLOVENČINA: Mimo niečoho či mimo niečo?

Predložku mimo používame vtedy, ak chceme vyjadriť vyňatie z nejakého miesta, času, deja, stavu. Zároveň býva predložka mimo používaná nesprávne, keď ju používame vo význame okrem.

SLOVENČINA: Napadlo ma to, alebo napadlo mi to?

Spojenie napadlo mi nevzniklo v slovenčine – keď hovoríme o skutočnosti, v ktorej na nás zaútočila myšlienka. Ide o kalk (doslovné prevzatie) z nemčiny – es fiel mir ein.

SLOVENČINA: O či za päť minút?

Môžeme použiť obe predložky, avšak každá sa používa v inom prípade a má iný zmysel.

SLOVENČINA: Ako písať jednoslovné a viacslovné číslovky

Ak má radová číslovka iba jednotky a stovky alebo tisícky, píše sa spolu: stoprvý, dvetisícdruhý.

SLOVENČINA: Pôsobil v šesťdesiatich, alebo v šesťdesiatych rokoch?

Základné číslovky sa od päť vyššie skloňujú podľa vzoru päť, radové číslovky skloňujeme ako prídavné mená.

SLOVENČINA: Interpunkcia pri výpočte bodov

Prvé pravidlo hovorí, že za vetou, ktorá uvádza výpočet, píšeme dvojbodku.

SLOVENČINA: Pijeme ranú či rannú kávu?

Ak ide o prídavné meno odvodené od slova ráno s príponou –ný, píšeme zdvojené spoluhlásky nn. Ak prídavné meno znamená niečo skoré, včasné, používame tvar s jedným n – raný.

SLOVENČINA: Ako písať čiarku pri hodnotiacich časticiach

Hodnotiace častice sú tie, ktorými autor vyjadruje svoje subjektívne hodnotenie danej skutočnosti. Ide o častice ako – samozrejme, našťastie, prirodzene, pochopiteľne, bohužiaľ, žiaľ, pravda,...

SLOVENČINA: O ôsmich žiakoch z ôsmych tried

Ak je daná číslovka radová – čiže vyjadruje poradie a pýtame sa na ňu otázkou koľký v poradí?, používame plurálový tvar s ypsilonom.

SLOVENČINA: Žeby bolo také ťažké zistiť, ako by sa malo písať žeby?

Častica žeby zrastá s rôznymi opytovacími zámenami aj do výrazov kdežeby, akožeby, čožeby.