#slovenčina

SLOVENČINA: Ako na to: kedy písať nato?

Pri rozlišovaní spojeného alebo oddeleného písania nato/ na to sa ukazuje ako kľúčové rozlišovanie príčinného významu (dôvod, účel, cieľ).

Štúrovci sa pred 175 rokmi dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny

Kodifikovaním spisovnej slovenčiny štúrovci nadviazali na katolíckych bernolákovcov, ktorí uzákonili na základe kultúrnej západoslovenčiny prvýkrát spisovný jazyk.

SLOVENČINA: Doškrtaný text prepisujeme na čisto, alebo načisto?

Ide tu o konflikt medzi príslovkami a predložkovými spojeniami s platnosťou prísloviek, ktorým hovoríme aj príslovkové spojenia.

SLOVENČINA: Zlepšiť, alebo vylepšiť?

V Korpuse slovenského jazyka majú tvary slovesa zlepšiť päťnásobne početnejšie zastúpenie ako tvary slovesa vylepšiť

SLOVENČINA: Zaraďovať, alebo zaradzovať?

V tomto prípade je správne "ď". V slovenčine existuje iba sloveso zaraďovať – nie zaradzovať.

SLOVENČINA: Kedy vokalizujeme predložky?

Predložku k meníme na ku vtedy, keď sa dané slovo začína na k alebo g: napríklad ku káve, ku knihám, ku gymnáziu.

SLOVENČINA: Hovorím o svojom či mojom mieste?

Ak osoba, ktorej privlastňujeme, nie je podmetom vety, používame tvary zámena môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich. Ak privlastňujeme podmetu vety, používame rôzne tvary zámena svoj.

SLOVENČINA: Urobili sme to dvakrát či dva krát?

Princíp je úplne jednoduchý a jasný. Každé číslovkové spojenie s nesamostatnou časťou krát píšeme spolu, bez oddelenia medzerou.

SLOVENČINA:Nepožadujme premiérove odstúpenie a prezidentove vyjadrenie

Problém je v skloňovaní privlastňovacieho prídavného mena v strednom rode.

SLOVENČINA: Urobili sme to dvakrát či dva krát?

Princíp je úplne jednoduchý a jasný. Každé číslovkové spojenie s nesamostatnou časťou krát píšeme spolu, bez oddelenia medzerou.